Personvern & GDPR for alle ansatte

Bevisstgjøringskurset i personvern er basert på GDPR og norsk personopplysningslov. Innholdet er lagd for å øke kunnskapen og bevisstheten om grunnleggende personvern, med fokus på å redusere risiko, reflektere rundt personvern i hverdagen og befeste en personvernkultur som bygger på dialog og STAR-atferd (Stop, Think, Ask, React).

Innholdet er utviklet for å fremme:

Kunnskap og bevissthet om personvern

Øk medarbeidernes kunnskapsnivå om grunnleggende personvern (prinsipper, rettigheter m.m.).

Risikoreduksjon

Lær om risikoreduserende tiltak som dataminimering og rapportering av hendelser.

Refleksjon

Refleksjon rundt personvern i hverdagen, eksempelvis med hensyn til arbeidsforholdet og personverninnstillinger.

STAR-atferd

En sterkere personvernkultur basert på dialog og STAR-atferd (Stop, Think, Ask, React).

Kontakt oss

Jeg godtar personvernpolicyen